สามารถขอรับการคืนเงินได้หรือไม่

สามารถขอรับการคืนเงินได้หรือไม่

  • หากท่านทำการตกลงและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการในส่วนที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี