สามารถขอรับการคืนเงินได้หรือไม่

สามารถขอรับการคืนเงินได้หรือไม่