เวลารอรับการ / ให้บริการ คิดอย่างไร ?

เวลารอรับการ / ให้บริการ คิดอย่างไร ?