การนับเวลารอรับการ / ให้บริการ มีการนับอย่างไร

การนับเวลารอรับการ / ให้บริการ มีการนับอย่างไร