คลังสื่อเก็บไฟล์และภาพ (Media library) คืออะไร

คลังสื่อเก็บไฟล์และภาพ (Media library) คืออะไร