จำนวนคำตอบที่บันทึกไว้ (Saved reply) คืออะไร

จำนวนคำตอบที่บันทึกไว้ (Saved reply) คืออะไร