จำนวนคลังคำตอบ (Saved reply) คืออะไร

จำนวนคลังคำตอบ (Saved reply) คืออะไร