ขั้นที่ 3 การเชื่อมต่อช่องทาง

ขั้นที่ 3 การเชื่อมต่อช่องทาง